Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden

Gyakran Ismételt Kérdések és fontos információk

Könyvelői   pályafutásom   során   sok   olyan   esettel   találkoztam   -   főleg   kezdő   vállalkozóknál,   illetve más   könyvelőktől   érkező   ügyfeleknél   -   hogy   nem   igazán   vannak   tisztában   azzal,   hogy   milyen feladatai   vannak   a   vállalkozásnak   és   abból   mit   tud   a   könyvelő   elvégezni.   A   következőkben áttekintünk néhány ilyen alapfogalmat.

Mi a könyvelés?

A   könyvelés   egy   vállalkozás   múltban   történt   gazdasági   eseményeinek   törvény   által   előírt formában   történő   feldolgozását   jelenti.   A   gyakorlatban   ez   annyit   tesz,   a   könyvelő   rögzíti   egy vállalkozás     bevételének     és     költségeinek     a     számláit ,     kötelezettségeit     és     követeléseit nyilvántartja,    kiszámítja    az    eredményt    (nyereség    vagy    veszteség),    a    fizetendő    adókat    és      közterheket;   a   törvény   által   előírt   módon    és   határidőre   elkészíti,   és   beadja   a   szükséges bevallásokat és beszámolókat .

Melyek a könyvelő által kibocsátott alapvető adatok, bizonylatok?

Mérleg :   a   vállalkozás   vagyonát   mutatja   egy   adott   pillanatban,   jellemzően   az   év   végén,   de   lehet évközi   is,   azaz   megmutatja,   hogy   milyen   eszközei   –   ingatlan,   gépek,   berendezések,   vagyoni értékű    jogok,    értékpapírok,    készletek,    követelések    és    pénzeszközök    –    vannak    a    vállalkozás birtokában,     továbbá     megmutatja,     hogy     ezeket     a     vagyontárgyakat     milyen     finanszírozási forrásból szerezték be – tulajdonosi hozzájárulás, banki hitel, lízing, egyéb kölcsön stb. Eredménykimutatás :     a     vállalkozás     bevételeit     és     ráfordításait     mutatja     meg     egy     adott időszakban, melynek eredménye a nyereség vagy veszteség. Főkönyvi   kivonat   és   karton :   a   kivonat   az   év   közben   felmerült   összes   gazdasági   esemény összesített egyenlegét tartalmazza, a karton a gazdasági események részleteit rögzíti. Pénzforgalmi      kimutatás :      a      vállalkozás      pénzbevételeit      és      pénzkiadásait      különböző szempontok    szerint    foglalja    össze,    több    szempontból    is    kiegészítve    a    mérleget    és    az eredménykimutatást.   A   pénzügyi   rugalmasság   megítélésében   tölt   be   szerepet,   valamint   képet nyújt a társaság fizetőképességéről és jövedelemtermelő képességéről. Vevő   folyószámla   kimutatás :   a   nyilvántartásban   a   vevők   részére   -   értékesítéseik   kapcsán   - kibocsátott   számlák   szerepelnek;   ügyfelenként   kimutathatóak   a   ki   nem   egyenlített   számlák, azaz cégünk követeléseit  mutatja. Szállítói   folyószámla   kimutatás :   a   nyilvántartásban   szerepelnek   a   vállalkozásunk   által   történt beszerzések   számlái;   partnerenkénti   bontásban   kimutathatóak   a   kiegyenlítetlen   számlák,   azaz cégünk kötelezettségeit, tartozásait  mutatja.

Mi az, amit a vállalkozónak biztosan saját magának kell nyilvántartania,

megcsinálnia?

Egyrészt   természetesen   a   vállalkozónak   kell   gyűjtenie   és   időben   átadnia   a   könyvelés   számára azokat   a   bizonylatokat,   amelyek   alapján   a   könyvelő   az   előző   pontban   leírt   feladatait   elvégzi: költség   számlák ,   bevételi   számlák ,   pénztárbizonylatok ,   bankszámlakivonatok ,   szerződési   és   teljesítési dokumentáció , bérszámfejtési dokumentáció . Fontos ,   hogy   a   gyűjtött   számlák   és   bizonylatok   valóságtartalmát   a   vállalkozónak   kell   szavatolnia és     ez     az     ő     felelősségi     körébe     tartozik.     Hasonlóan,     a     vállalkozó     végzi     a     tényleges pénzforgalommal   kapcsolatos   feladatokat   is    ( házipénztár   kezelése ,   banki   átutalások   elvégzése , vállalkozás fizetési kötelezettségeinek teljesítése ). Szintén   a   vállalkozó   feladata   -   és   erről   sokszor   megfeledkeznek   -   a   tevékenységéhez   kapcsolódó szabályzatok   elkészítéséről   és   azok   betartásáról   való   gondoskodás,   valamint   a   tevékenységhez kapcsolódó szerződések és teljesítési igazolások elkészítése. Másrészt   a   vállalkozónak   célszerű   a   bevételeiről   és   a   kiadásairól   saját   nyilvántartást   is vezetni ,   a   könyvelő   ugyanis   csak   a   megkapott   könyvelési   anyag   felvezetése   után   -   utólag    -   tud számára   információkat   adni   a   vállalkozás   aktuális   pénzügyi   állapotáról,   és   ez   egy   jól   működő vállalkozás számára már késői információt jelent a napi feladatok során.

Akkor végül is mi az, amit a könyvelő csinál, mi az ő feladata és felelőssége?

A könyvelő felelősségi köre alapvetően az alábbi területekre terjed ki: A   számviteli   és   adózási   szabályok   betartása   és    -   lehetőség   szerinti   -   betartatása   a vállalkozással.    Ezért   érdemes   megfontolni   a   könyvelő   által   tett   észrevételeket,   javaslatokat, mert    sokszor    előfordul,    hogy    olyan    dologra    hívja    fel    a    figyelmet,    amely    egy    ellenőrzésen problémát jelenthet. A    bevallások    és    a    bérszámfejtés    határidőre    történő    elkészítése    és    benyújtása . Természetesen   a   határidő   csak   akkor   tartható,   ha   a   vállalkozó   is   időben   átadja   a   szükséges anyagokat... A   vállalkozás   tájékoztatása    az   anyagok   feldolgozása   során   nyert   információkkal   és   az esetlegesen tapasztalt működési szabálytalanságokról, hiányosságokról. Lehetőség   szerint   segíteni   és   tanítani   az   ügyfelet   abban,   hogy   mely   nyilvántartásokat kell vezetnie, és ezt hogyan tudhatja megfelelően végezni. Vagyis,      mint      látható,      a      könyvelő      munkája      elsősorban      a      vállalkozások      törvényi kötelezettségeinek       teljesítését       végzi.       Nem       könyvelői       feladat       az       adótanácsadás, adóoptimalizálás, befektetési és vállalkozási tanácsadás.   Ugyanakkor,   irodánk   az   Ön   igénye   szerint   vállalja   a   szabályzatok   elkészítését ,    ellenőrzését, aktualizálását, továbbá vállakozási és adótanácsadást is biztosítunk! Nem Önnek kell megkeresnie, mi megtaláljuk a megoldást! Nálunk Ön revizori szemléletű, vállalkozó centrikus szolgáltatásban részesül !
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden

Gyakran Ismételt Kérdések és fontos

információk

Könyvelői    pályafutásom    során    sok    olyan    esettel találkoztam    -    főleg    kezdő    vállalkozóknál,    illetve más   könyvelőktől   érkező   ügyfeleknél   -   hogy   nem igazán     vannak     tisztában     azzal,     hogy     milyen feladatai   vannak   a   vállalkozásnak   és   abból   mit   tud a   könyvelő   elvégezni.   A   következőkben   áttekintünk néhány ilyen alapfogalmat.

Mi a könyvelés?

A   könyvelés   egy   vállalkozás   múltban   történt   gazdasági eseményeinek   törvény   által   előírt   formában   történő feldolgozását    jelenti.    A    gyakorlatban    ez    annyit    tesz,    a könyvelő      rögzíti      egy      vállalkozás      bevételének      és költségeinek   a   számláit ,   kötelezettségeit   és   követeléseit nyilvántartja,    kiszámítja    az    eredményt    (nyereség    vagy veszteség),   a   fizetendő   adókat   és      közterheket;   a   törvény által   előírt   módon    és   határidőre   elkészíti,   és   beadja   a szükséges bevallásokat és beszámolókat .

Melyek a könyvelő által kibocsátott alapvető

adatok, bizonylatok?

Mérleg :     a     vállalkozás     vagyonát     mutatja     egy     adott pillanatban,   jellemzően   az   év   végén,   de   lehet   évközi   is, azaz   megmutatja,   hogy   milyen   eszközei   –   ingatlan,   gépek, berendezések,      vagyoni      értékű      jogok,      értékpapírok, készletek,     követelések     és     pénzeszközök     –     vannak     a vállalkozás   birtokában,   továbbá   megmutatja,   hogy   ezeket a      vagyontárgyakat      milyen      finanszírozási      forrásból szerezték   be   –   tulajdonosi   hozzájárulás,   banki   hitel,   lízing, egyéb kölcsön stb. Eredménykimutatás :       a       vállalkozás       bevételeit       és ráfordításait   mutatja   meg   egy   adott   időszakban,   melynek eredménye a nyereség vagy veszteség. Főkönyvi    kivonat    és    karton :    a    kivonat    az    év    közben felmerült       összes       gazdasági       esemény       összesített egyenlegét   tartalmazza,   a   karton   a   gazdasági   események részleteit rögzíti. Pénzforgalmi   kimutatás :   a   vállalkozás   pénzbevételeit   és pénzkiadásait     különböző     szempontok     szerint     foglalja össze,   több   szempontból   is   kiegészítve   a   mérleget   és   az eredménykimutatást.         A         pénzügyi         rugalmasság megítélésében   tölt   be   szerepet,   valamint   képet   nyújt   a társaság        fizetőképességéről        és        jövedelemtermelő képességéről. Vevő     folyószámla     kimutatás :     a     nyilvántartásban     a vevők     részére     -     értékesítéseik     kapcsán     -     kibocsátott számlák    szerepelnek;    ügyfelenként    kimutathatóak    a    ki nem egyenlített számlák, azaz cégünk követeléseit  mutatja. Szállítói     folyószámla     kimutatás :     a     nyilvántartásban szerepelnek    a    vállalkozásunk    által    történt    beszerzések számlái;     partnerenkénti     bontásban     kimutathatóak     a kiegyenlítetlen     számlák,     azaz     cégünk     kötelezettségeit, tartozásait  mutatja.

Mi az, amit a vállalkozónak biztosan saját

magának kell nyilvántartania, megcsinálnia?

Egyrészt   természetesen   a   vállalkozónak   kell   gyűjtenie   és időben      átadnia      a      könyvelés      számára      azokat      a bizonylatokat,     amelyek     alapján     a     könyvelő     az     előző pontban   leírt   feladatait   elvégzi:   költség   számlák ,   bevételi számlák ,          pénztárbizonylatok ,          bankszámlakivonatok , szerződési      és      teljesítési      dokumentáció ,      bérszámfejtési dokumentáció . Fontos ,      hogy      a      gyűjtött      számlák      és      bizonylatok valóságtartalmát   a   vállalkozónak   kell   szavatolnia   és   ez   az ő    felelősségi    körébe    tartozik.    Hasonlóan,    a    vállalkozó végzi      a      tényleges      pénzforgalommal      kapcsolatos feladatokat    is     ( házipénztár    kezelése ,    banki    átutalások elvégzése , vállalkozás fizetési kötelezettségeinek teljesítése ). Szintén      a      vállalkozó      feladata      -      és      erről      sokszor megfeledkeznek      -      a      tevékenységéhez      kapcsolódó szabályzatok     elkészítéséről     és     azok     betartásáról     való gondoskodás,     valamint     a     tevékenységhez     kapcsolódó szerződések és teljesítési igazolások elkészítése. Másrészt    a    vállalkozónak    célszerű    a    bevételeiről    és    a kiadásairól   saját   nyilvántartást   is   vezetni ,   a   könyvelő ugyanis   csak   a   megkapott   könyvelési   anyag   felvezetése után     -     utólag      -     tud     számára     információkat     adni     a vállalkozás    aktuális    pénzügyi    állapotáról,    és    ez    egy    jól működő   vállalkozás   számára   már   késői   információt   jelent a napi feladatok során.

Akkor végül is mi az, amit a könyvelő csinál, mi az

ő feladata és felelőssége?

A     könyvelő     felelősségi     köre     alapvetően     az     alábbi területekre terjed ki: A   számviteli   és   adózási   szabályok   betartása   és    - lehetőség    szerinti    -    betartatása    a    vállalkozással.   Ezért     érdemes     megfontolni     a     könyvelő     által     tett észrevételeket,    javaslatokat,    mert    sokszor    előfordul, hogy    olyan    dologra    hívja    fel    a    figyelmet,    amely    egy ellenőrzésen problémát jelenthet. A     bevallások     és     a     bérszámfejtés     határidőre történő   elkészítése   és   benyújtása .   Természetesen a    határidő    csak    akkor    tartható,    ha    a    vállalkozó    is időben átadja a szükséges anyagokat... A        vállalkozás        tájékoztatása         az        anyagok feldolgozása     során     nyert     információkkal     és     az esetlegesen                    tapasztalt                    működési szabálytalanságokról, hiányosságokról. Lehetőség   szerint   segíteni   és   tanítani   az   ügyfelet abban,   hogy   mely   nyilvántartásokat   kell   vezetnie,   és ezt hogyan tudhatja megfelelően végezni. Vagyis,   mint   látható,   a   könyvelő   munkája   elsősorban   a vállalkozások      törvényi      kötelezettségeinek      teljesítését végzi.      Nem      könyvelői      feladat      az      adótanácsadás, adóoptimalizálás, befektetési és vállalkozási tanácsadás.   Ugyanakkor,    irodánk    az    Ön    igénye    szerint    vállalja    a szabályzatok    elkészítését ,     ellenőrzését,    aktualizálását, továbbá vállakozási és adótanácsadást is biztosítunk! Nem Önnek kell megkeresnie, mi megtaláljuk a megoldást! Nálunk     Ön     revizori     szemléletű,     vállalkozó centrikus szolgáltatásban részesül !